Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Od momentu nawiązania stosunku pracy, każdy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jeżeli wówczas zachorujemy przysługuje nam najpierw wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.

Jako pracownik nie odczuwamy różnicy pomiędzy otrzymywaniem wynagrodzenia chorobowego a zasiłkiem (w obu przypadkach jest to 80% od podstawy wymiaru), jednak dla naszego pracodawcy jest to istotna różnica. Jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, bądź powstała na skutek wypadku w drodze do lub z pracy, zasiłek wypłacany jest w wysokości 100% wymiaru.

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi, który pierwszy raz w danym roku kalendarzowym z powodu choroby stał się niezdolny do pracy. Jest ono finansowane i wypłacane przez pracodawcę i przysługuje do 33 dni w roku, jeżeli pracownik nie ukończył jeszcze 50 lat. Jeżeli choroba trwa dłużej niż 33 dni, od 34 dnia nabywamy prawo do zasiłku chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe dla pracowników powyżej 50 lat

W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia, których choroba przypada na rok kalendarzowy po ukończeniu 50 lat, prawo do zasiłku chorobowego nabywają już 15. dnia niezdolności do pracy. Zarówno pierwsze 33 dni w przypadku młodszych pracowników, jak i pierwsze 14 w przypadku tych starszych, ustala się poprzez zsumowanie poszczególnych okresów czasowej niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, mimo ewentualnych przerw występujących między tymi okresami.  W przypadku, gdy pracownik pracował w danym roku kalendarzowym u więcej niż jednego pracodawcy, zliczeniu podlegają także okresy niezdolności do pracy, które miały miejsce w poprzednim zakładzie pracy.

Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku

Jeżeli niezdolność do pracy przypadnie na przełomie roku wówczas świadczenie jakie będzie otrzymywał pracownik od 1 stycznia zależne jest od tego, jakie świadczenie przysługiwało mu na dzień 31 grudnia. Jeżeli na koniec roku pracownik wciąż ma prawo do wynagrodzenia chorobowego okres 14/33 dni jest liczony ponownie od 1 stycznia następnego roku. W wypadku, kiedy pracownik do 31 grudnia wykorzystał już okres, za który przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, wówczas otrzymuje on zasiłek chorobowy po 1 stycznia, aż do pierwszej przerwy w niezdolności do pracy w nowym roku lub do wyczerpania 182- lub 270-dniowego okresu zasiłkowego. Dopiero po pierwszej przewie w niezdolności do pracy po 1 stycznia okres 14/33 dni zaczyna być liczony ponownie.

Czas oczekiwania na zasiłek chorobowy

Istnieje również okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje bowiem osobom ubezpieczonym po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu dolicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, obowiązkowego i dobrowolnego, a także ubezpieczenie społeczne rolników. Jedynym warunkiem jest 30sto dniowy nieprzerwany okres podlegania temu ubezpieczeniu. Jeżeli niezdolność do pracy przypadnie jednocześnie na czas wyczekiwania i czas po wyczekiwaniu, pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek za każdy dzień niezdolności do pracy po 31. dniu podlegania ubezpieczeniu.

Prawo do zasiłku chorobowego bez kolejki

Prawo do zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania dotyczy m. in. absolwentów szkół podejmujących zatrudnienie w ciągu 90 dni po ukończeniu szkoły, niezdolności do pracy spowodowanej w drodze do lub z pracy lub posiadania co najmniej 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego (bez względu na przerwy pomiędzy okresami podlegania ubezpieczeniu).

Kiedy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia i do zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowySytuacja taka może mieć miejsce jeżeli niezdolność do pracy powstanie w momencie, kiedy nie jesteśmy jeszcze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie chorobowe dotyczy nas bowiem dopiero od dnia rozpoczęcia pracy. Innym przypadkiem jest sytuacja, kiedy występuje przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, np. podczas urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy też odbywania czynnej służby wojskowej przez niezawodowego żołnierza. W czasie trwania przerwy od wykonywania pracy zasiłek nie przysługuje nam, aż do dnia zakończenia tej przerwy. Jednak od dnia zakończenia urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy też odbywania służby i dalszej niezdolności do pracy przysługuje nam już zasiłek.

Nie otrzymamy wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku za okresy, w których przysługuje nam prawo do wynagrodzenia za pracę, za okres tymczasowego aresztowania bądź odbywania kary pozbawienia wolności. Nie otrzymamy zasiłku ani wynagrodzenia za pracę także za okres niezdolności do pracy spowodowany umyślnie lub będący skutkiem nadużycia alkoholu. Prawo do zasiłku utracimy również jeżeli podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego podejmiemy pracę zarobkową, będziemy wykorzystywać to zwolnienie w celu innym niż leczenie, bądź też sfałszujemy je. Utracimy zasiłek także w momencie, kiedy będący podejrzani o nosicielstwo choroby zakaźnej nie podejmiemy proponowanej nam przez pracodawcę pracy.

Okres zasiłku chorobowego

Okresem zasiłkowym nazywamy okres, przez który przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Zasiłek przysługuje pracownikowi za każdy dzień niezdolności do pracy bez wyłączania dni wolnych od pracy. Nie może być on jednak dłuższy niż 182 dni, lub 270 jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą bądź przypada na okres ciąży. Niezdolność do pracy spowodowana jedną chorobą, a przerwana okresem zdolności do pracy, zaliczana jest jako jeden okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy należy liczyć od nowa jeżeli wystąpi chociaż jednodniowa przerwa, w której pracownik był zdolny do pracy, a poszczególne okresy niezdolności spowodowane były różnymi chorobami.

Może Ci się również spodoba