Jakie są obecnie dostępne narzędzia windykacyjne?

Z roku na rok liczba pomysłów na biznes, a co za tym idzie liczba powstających przedsiębiorstw zaczyna wzrastać. Im bardziej kreatywna oraz zaawansowana koncepcja, tym łatwiej jest się przebić w gąszczu aktywnej konkurencji. Jednak, aby takowy biznes rozpocząć, a dalej rozwijać potrzebne są fundusze. Dofinansowania płynące z programów Unii Europejskiej bądź urzędów miejskich nie zawsze są w stanie pokryć zapotrzebowanie przyszłego przedsiębiorcy. Alternatywą dla pozyskiwania środków na rozwinięcie biznesu są, więc kredyty.

Zdarzają się sytuacje, w których rentowność przedsiębiorstwa zaczyna spadać tym samym powodując kryzys. Doprowadza to momentami to niemożności spłaty zaciągniętych kredytów, a im bardziej jest to odwlekane tym większe konsekwencje ponosi pożyczkobiorca. Gdy bank bądź firma udzielająca kredytów nie jest w stanie samodzielnie odzyskać pieniędzy, na arenę wkraczają firmy windykacyjne.

Czym jest windykacja?

Windykacja w ogólnym ujęciu oznacza postępowanie prowadzące do odzyskania rzeczy znajdującej się w rękach osoby, która nie ma uprawnień do jej posiadania. W tym przypadku windykacja odnosi się do dochodzenia roszczeń finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Innymi słowy jest ona procesem polegającym na pozyskaniu zalegającej należności od dłużnika.

Proces odzyskiwania zobowiązania od wierzyciela to postępowanie długookresowe. Obecnie składa się ono z czterech etapów, którymi są: monitoring należności, windykacja polubowna, windykacja sądowa oraz egzekucja komornicza. Każdy z elementów postępowania jest „wyposażony” w odpowiednie narzędzia windykacyjne, czyli różnorodne działania mające na celu oddziaływanie na dłużnika, prowadzące do odzyskania należności.

Narzędzia windykacyjne

Pierwsza grupa narzędzi odnosi się do etapu monitoringu oraz windykacji polubownej. Są to fazy przedsądowe, które stosuje się przed bądź tuż po dacie obowiązku uregulowania należności. Narzędzia wykorzystywane w przypadku działań monitorujących mają na celu przypomnienie kredytobiorcy o spłacie kredytu, a także w miarę możliwości zdyscyplinowanie go do podjęcia czynności w tym kierunku. Postępowanie polubowne, inaczej przedsądowe odnosi się do działań, których celem jest dojście do porozumienia z wierzycielem. W przypadku wysokich kwot kredytowych proponowane są różne metody rozwiązania problemu spłaty, czego przykładem może być rozłożenie długu na większą ilość rat bądź przesunięcie terminu uregulowania należności. Na etapach windykacji przedsądowych wyróżnia się takie narzędzie jak kontakt telefoniczny bądź SMS-owy z dłużnikiem, korespondencja listowna i mailowa oraz bezpośrednie negocjacje.

Jeśli wyżej wymienione działania nie przyniosą oczekiwanych efektów, sprawa przenosi się na etap sądowy, do którego należy windykacja sądowa i egzekucyjna. W takim przypadku kredytobiorca chcący odzyskać utraconą należność kieruje sprawę na drogę sądową. Po orzeczeniu sądowym może wystąpić o wszczęcie egzekucji komorniczej. Jeżeli te czynności również nie spowodują odpowiednich rezultatów, postępowanie zmienia postać ponownie na windykację, lecz po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Z uwagi na to, że sytuacja finansowa dłużnika może ulec zmianie i znacznie się poprawić, postępowanie to polega na cyklicznym powtarzaniu wyżej wymienionych etapów, aż do osiągnięcia postawionego celu tj. całkowitego uregulowania należności.

Kolejnym istotnym narzędziem windykacyjnym są Biura Informacji Gospodarczej. BIG to instrumenty wspomagające procesy odzyskania własności. Zasada ich działania polega na gromadzeniu informacji o osobach, które zalegają ze spłatą należności po to by umieścić je w rejestrach dłużników. Spis kredytobiorców, którzy nie regulują zobowiązań jest udostępniony do publicznej wiadomości. Może to powodować odmowy kolejnych pożyczek i co najważniejsze obniża wiarygodność finansową. Jest to narzędzie o bardzo dużej skuteczności, dzięki któremu świadomość konsekwencji znacznie wzrasta, a ponadto motywuje do bieżącego regulowania należności.

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. Zbigniew pisze:

    dobrze opisane w co sie można wpakować jak ktoś pomimo strat zadłuża się jeszcze bardziej. Czasem ambicja przerasta możliwości . Najgorzej jak do akcji wkracza komornik

  2. Kamil pisze:

    Czasem po prostu trudno pogodzić się z faktem, że własny biznes nie wypalił dlatego ważne jest, aby współpracować z windykatorem bo to przecież też człowiek i jakoś sie wyjdzie z dołka.