Ubezpieczenie OC – jak otrzymać odszkodowanie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego dającego ochronę w momencie konieczności naprawy wyrządzonej przez ubezpieczonego szkody.

Na mocy umowy ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń bierze na siebie finansowe skutki wyrządzonych przez ubezpieczonego szkód. Wyróżniamy OC obowiązkowe i dobrowolne. Najpopularniejszym i obowiązkowym rodzajem OC jest ubezpieczenie komunikacyjne. Wykupić musi je każdy posiadacz pojazdu mechanicznego: samochodu, motocyklu, ciągnika, a co ciekawe nawet przyczepy.

Zalety posiadania ubezpieczenia OC

Jeżeli więc zdarzy się nam wypadek bądź inne zdarzenie związane z ubezpieczeniem, a posiadamy ważne OC, zwolnieni będziemy z ponoszenia kosztów odszkodowania osobom poszkodowanym w zdarzeniu. Tym samym chroniony jest nasz majątek, który niezaprzeczalnie zmniejszyłby się, gdybyśmy sami musieli naprawiać szkodę. Należy jednak pamiętać, że jeżeli to ubezpieczony sam sobie zaszkodzi i spowoduje wypadek to polisa OC tego nie pokryje – do tego typu zdarzeń przeznaczone jest ubezpieczenie auto casco.

Warto również wiedzieć, że ubezpieczenie OC przypisane jest do samochodu, a nie do jego właściciela, więc nawet jeżeli samochodem pojedzie osoba zupełnie dla właściciela obca odszkodowanie powinno zostać wypłacone. Ubezpieczenie nie zostanie nam jednak wypłacone jeżeli jako posiadacz pojazdu uszkodzimy inny pojazd którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem. Szkody wyrządzone przez będącego pod wpływem alkoholu kierowcę, bądź osobę która nie posiada wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu mogą nie zostać pokryte przez zakład ubezpieczeń. Także w momencie ucieczki z miejsca wypadku zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty ubezpieczenia za wyrządzone przez nas szkody.

Co zrobić po wypadku drogowym?

W momencie zajścia zdarzenia niezwłocznie należy sprawdzić czy sprawca posiada ważne ubezpieczenie OC i w jakim zakładzie ubezpieczeń zostało ono wykupione. Następnie należy spisać numer polisy sprawcy, numer rejestracyjny jego pojazdu i dane samego kierującego. Zaleca się, aby w samochodzie zawsze wozić wzory wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jeżeli bowiem w wypadku nie ma osób rannych, a obaj kierowcy zgadzają się co do przebiegu i jednoznacznie wskazują winnego wystarczy uzupełnić owo oświadczenie. Jeżeli kierowcy nie potrafią sami ustalić kto jest winny wzywa się policję, a oni na podstawie zeznań uczestników i świadków sporządzą notatkę policyjną ze zdarzenia drogowego.

Jeżeli są osoby poszkodowane niezwłocznie należy wezwać policję i w razie konieczności także inne służby. W miarę możliwości można też wykonać zdjęcia uszkodzonych pojazdów zaraz po wypadku, ułatwi to analizowanie sprawy w zakładzie ubezpieczeń. Odszkodowanie OC powinno zostać nam wypłacone także podczas zajścia zdarzenia w momencie wsiadania do lub wysiadania z pojazdu, a nawet podczas garażowania. Szczegółowe uregulowania dotyczące tego kiedy odszkodowanie nam przysługuje, a kiedy nie, znajdziemy w warunkach ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń, gdzie wykupiliśmy polisę.

Jak działa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC zaczyna działać w momencie zgłoszenia zdarzenia do zakładu ubezpieczeń, gdzie zostało ono zawarte. Należy uczynić to więc jak najszybciej. Najczęściej wystarczy zatelefonować, a przedstawiciel zakładu ubezpieczeń w najbliższym czasie skontaktuje się z nami by wycenić szkodę i sporządzić kosztorys. Pomocne w postępowaniu ustalania wysokości odszkodowania okażą się takie dokumenty jak: oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notatki policyjne z tego zdarzenia, dokumentacja medyczna (jeżeli poszkodowane zostały osoby) oraz wszelkie inne dokumenty związane bezpośrednio z zaistniałym zdarzeniem, w tym także zdjęcia wykonane jak najszybciej po odkryciu szkody. Jeżeli wycena szkody przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń sprawcy wydaje nam się zbyt niska mamy prawo odwołać się i prosić o ponowne sporządzenie kosztorysu.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC

odszkodowanie z ubezpieczenia OCJeżeli podczas zdarzenia drogowego przez sprawcę uszkodzony został nasz samochód jego polisa OC pokryje koszty związane z jego naprawą oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem kosztorysu. Jeżeli odszkodowanie przysługuje osobą rannym w wypadku OC pokryje koszty ich leczenia, leków, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, utraconego dochodu, zadośćuczynienia, renty a w tragicznej sytuacji nawet zwrot kosztów pogrzebu. Dlatego należy zbierać wszelkie dotyczące tego zdarzenia dokumenty i przedstawić je przedstawicielowi zakładu ubezpieczeń sprawcy. Dzięki obecnym uregulowaniom prawnym nie ma dużej szansy na to, aby szkoda wyrządzona bez sprawcę przekroczyła sumę gwarancyjną. W tym wypadku musiałby on sam pokryć kwotę ponad sumę gwarancyjną.

Wypłata odszkodowania

Po zgłoszeniu w zakładzie ubezpieczeń sprawcy zaistniałej szkody wypłaty odszkodowania możemy spodziewać się najczęściej do 30 dni od zgłoszenia. Dokładne terminy uregulowane są przepisami i wyjątkowych sytuacjach wypłata może nastąpić do 90 dni. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie wywiąże się z obowiązku na czas możemy domagać się od niego zapłaty odsetek.

Aby dochodzić wypłaty OC z polisy sprawcy zdarzenia należy więc gromadzić wszelkie dokumenty dotyczące zdarzenia, spisać dane sprawcy, numer polisy i nazwę zakładu ubezpieczeń, a następnie zawiadomić dany zakład ubezpieczeń i czekać na wizytę ich pracownika. Jeżeli wszystkie dokumenty będą potwierdzać winę sprawcy, a sporządzony kosztorys będzie odpowiadał naszym wyliczeniom do 30 dni powinniśmy otrzymać wypłatę odszkodowania.

Może Ci się również spodoba