Dyspozycja na wypadek śmierci – jak zabezpieczyć pieniądze?

W dzisiejszych czasach bardzo niewielka grupa ludzi przechowuje całe swoje  oszczędności w skarpecie. Zdecydowana większość z nas, co jest zupełnie zrozumiałe, woli bezpiecznie gromadzić pieniądze na koncie bankowym.

W ciągłej pogoni za pieniądzem warto jednak przez chwilę zastanowić się co się stanie z naszymi pieniędzmi w chwili nagłej śmierci i podjąć pewne kroki jeśli nie jest nam to obojętne. Złożenie dyspozycji na wypadek śmierci jest jednym z rozwiązań, pozwalającym rozdysponować po śmierci majątek według naszego uznania.

Co się dzieje z pieniędzmi na koncie po śmierci jego posiadacza?

Na początku warto przybliżyć normalną procedurę, która jest w wykonywana w chwili śmierci właściciela konta. Po śmierci pieniądze z konta wchodzą w skład masy spadkowej i są przekazywane spadkobiercom majątku właściciela konta. Osoby te muszą najpierw przedstawić bankowi sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Dokument taki uzyskuje się na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, w przypadku kiedy zmarły nie sporządził testamentu.

Taką samą moc ma również poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza. Pieniądze z konta są wypłacane spadkobiercom w takiej proporcji, w jakiej uzyskali oni udział w spadku. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy konto objęte jest małżeńska wspólnością majątkową.  W takim wypadku małżonek ma prawo ubiegać się o wypłacenie mu połowy pieniędzy z konta. Pozostała część jest rozdysponowywana spadkobiercom według wyżej  wyjaśnionej procedury.

Jeszcze inaczej przedstawia się postępowanie w sytuacji posiadania rachunku wspólnego, z którego samodzielnie może korzystać każdy z współposiadaczy. W umowie takiego konta można zapisać co dzieje się z pieniędzmi w wypadku śmierci jednego z posiadaczy. Możliwe jest uzgodnienie, że w przypadku śmierci cała kwota wypłacana jest żyjącemu właścicielowi rachunku. Rachunek wspólny może stać się indywidualnym lub w miejsce zmarłego mogą wejść inne osoby. W tym przypadku spadkobiercy również mogą doszukiwać się swoich praw, lecz odbywa się to drogą sądową, gdyż bank zobowiązany jest postępować według wcześniej podpisanej umowy.

Kolejną formą korzystania z konta bankowego jest posiadanie pełnomocnictwa. W takim przypadku w chwili śmierci właściciela konta pełnomocnictwo całkowicie wygasa, a osoba upoważniona wcześniej do korzystania z konta nie może już tego legalnie wykonywać.

Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci?

Dyspozycja na wypadek śmierciJeśli dana osoba życzy sobie, aby w przypadku jej śmierci, konkretną sumę pieniędzy uzyskały konkretne osoby ma ona taką możliwość, sporządzając dyspozycję na wypadek śmierci. Może to zrobić posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Co ważne dyspozycja taka może być wydana na rzecz: małżonka, zstępnych ( dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) lub rodzeństwa. Jeżeli osoba, którą zapiszemy w dyspozycji nie jest żadną z tych osób, dokument traci na ważności.  W dyspozycji można podać dowolną liczbę osób, które kwalifikują się do jednej z wyżej wymienionych grup. Osoba, która spełnia wszystkie warunki może ubiegać się o wypłacenie pieniędzy jedynie przedkładając  w banku akt zgonu zmarłego właściciela konta.

Prawdą jest, że posiadacz konta może przekazać dowolną kwotę każdej upoważnionej osobie, podział nie musi być równy, a każda z uprawnionych osób może otrzymać różną kwotę. Istnieje jednak pewne ograniczenia. Łączna kwota wypłat nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Obecnie jest to kwota około 80 tysięcy złotych.

Warto wiedzieć, że kwoty objęte dyspozycją na wypadek śmierci nie wchodzą w skład masy spadkowej i mogą być wypłacane niezależnie od innych kwot wypłacanych według ogólnych zasad dziedziczenia. W przypadku konta posiadającego kilku właścicieli niestety niemożliwe jest sporządzenie takiej dyspozycji.

Właściciel konta, który złożył już dyspozycje na wypadek śmierci może ją w każdej chwili odwołać lub zmienić. Wystarczy przedstawić bankowi pisemne oświadczenie.

Najważniejszym skutkiem złożenia dyspozycji, jest to że pieniądze z naszego konta nie zasilają masy spadkowej lecz są wydawane według naszego uznania, tym członkom rodziny, których zawarliśmy w dokumencie. Dzięki temu możemy mieć wpływ na to jak zostaną rozdysponowane nasze pieniądze nie zdając się na tradycyjną procedurę dziedziczenia.

Może Ci się również spodoba