Jak wykupić polisę na wypadek niezdolności do pracy?

Jeżeli to Ty zarabiasz na całą swoją rodzinę, utrzymujesz dom, opłacasz rachunki, wszyscy żyjecie tylko z jednej pensji- ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy będzie dla Ciebie niezbędne. Jest to zabezpieczenie, któro bardzo Ci się przyda,               i ochroni Ciebie i Twoją rodzinę przed problemami finansowymi. Jeżeli utracisz zdolność do wykonywania zawodu i jakiejkolwiek pracy, możesz zostać z niczym. Jak tego uniknąć?

 

Wykupując taką polisę, unikniesz bankructwa, zadłużenia się. Nie masz wpływu na przyszłość, jeżeli boisz się, że Twoja rodzina może zostać z niczym, to warto wykupić właśnie takie ubezpieczenie. Zabezpiecza Cię to w razie nagłego wypadku, który spowoduje trwałe urazy, których nie da się wyleczyć. Dlatego nie zastanawiajmy się dłużej…

Renta inwalidzka/ Polisa niezdolności do pracy

Ubezpieczenie, dotyczące niezdolności do pracy, określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta, nazywana jest również ustawą emerytalną. Zawarte są w niej warunki nabywania prawa do renty, reguły ustalania jej wysokości. Musisz pamiętać, że polisa ta przysługuje tylko osobie, która jest ubezpieczona. Musimy jednak spełniać określone warunki:

– musimy zostać uznani za osobę niezdolną do pracy

– wymagany jest okres składkowy i nieskładkowy

– owa niezdolność powstała podczas okresu składkowego i nieskładkowego.

Renta inwalidzka jest dodatkową umową, która gwarantuje nam wypłatę świadczenia,            w sytuacji kiedy utracimy zdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Jeżeli Twoja niezdolność do pracy, wyniknie z ciężkiej choroby, ulegniesz wypadkowi, a jesteś osobą ubezpieczoną- Twoja rodzina otrzyma świadczenie pieniężne. Polisa gwarantuje nam środki, niezbędne do utrzymania rodziny a także zapewnia pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

 

Trwała niezdolność do pracy- co to oznacza?

Pewnie zastanawiacie się nad tym, co to jest niezdolność do pracy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? Utrata zdolności do wykonywania pracy              w dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, oznacza brak pozytywnych rokowań, które potwierdzałyby odzyskanie sprawności. Osoba niezdolna do pracy, traci częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, z powodu uszkodzenia sprawności naszego organizmu, co skutkuje brakiem możliwości odzyskania zdolności do pracy.

Jak już wspominałam, istnieją dwa rodzaje niezdolności do pracy: całkowity oraz częściowy. Całkowita niezdolność do pracy, polega na tym, że osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast, w przypadku częściowej niezdolności, osoba w znacznym stopniu traci zdolność, która jest zgodna z posiadanym poziomem kwalifikacji.

Istnieje również coś takiego, jak niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dotyczy sytuacji naruszenia sprawności organizmu, gdzie wymagana będzie stała lub długotrwała pomoc          i opieka innej osoby, która zaspokoi podstawowe potrzeby życiowe.

Warto również zapamiętać, że z prawnego punktu widzenia, przedsiębiorca, nie ma możliwości wykupienia polisy niezdolności do pracy. Oznacza to, że jeśli wyniknie jakaś choroba, lub zdarzy się wypadek, skutkujący ciężkimi urazami trwałymi, za ryzyko finansowe odpowiada przedsiębiorca, który ponosi wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji.

Wysokość składki zależy od…

To ile będą wynosiły nasze składki, zależy od wielu czynników, m.in.:

– od wysokości sumy ubezpieczenia

– wysokości świadczeń

– liczby osób objętych ubezpieczeniem

– zależy również od struktury wiekowej, płciowej, a także zawodowej tych osób.

Odszkodowanie nie będzie nam należne gdy…

            Istnieją również sytuacje, w których możemy niestety nie otrzymać ubezpieczenia. Do takich przypadków zalicza się przede wszystkim samookaleczenia oraz usiłowanie popełnienia samobójstwa, a także prowadzenie pojazdu bez uprawnień, lub pod wpływem alkoholu. Są to sytuacje, w których to Ty jesteś winny, dlatego odszkodowanie nie zostanie Tobie wypłacone. Działania wojenne, terrorystyczne czynnego udziału ubezpieczonego         w zamachach, rozruchach- również nie skutkują otrzymaniem świadczenia. Jeżeli popełnimy przestępstwo lub nastąpiło usiłowanie popełnienia przestępstwa, nie możemy oczekiwać wypłaty świadczenia. To samo dotyczy zatrucia alkoholem, środkami odurzającymi, psychotropowymi. Jeżeli spełniasz choć jeden z wymienionych warunków, nie fatyguj się      z wypełnianiem wniosku.

 

Niezdolność do pracy ustala…

Kto ustala naszą niezdolność do pracy? Zapamiętaj, że takiej oceny dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ocena ta ma formę orzeczenia. Lekarz orzecznik określa w nim datę powstania niezdolności do pracy, trwałość oraz ewentualnie jej przewidywany okres. W orzeczeniu tym, znajdziemy również związek przyczynowy niezdolności lub w niektórych przypadkach również śmierci.

 

Data powstania niezdolności do pracy.

Istnieją trzy sytuacje, w których można określić datę powstania niezdolności do pracy. Jeżeli możemy ustalić zdarzenie, które spowodowało niezdolność do pracy- jest to pierwszy przypadek, który nie jest dla nas żadnym problemem. Jeżeli nie mamy możliwości ustalenia daty, ale został określony okres powstania niezdolności do pracy- za datę uznajemy końcową datę owego okresu. Trzecim przypadkiem, jest sytuacja jeżeli nie możemy ustalić okresu        i daty. Wtedy, za datę uznaje się moment zgłoszenia wniosku o świadczenie.

 

Orzeczenie orzecznika ZUS, jest ostateczną opinią?…

Absolutnie nie. Musimy wiedzieć, że mamy możliwość sprzeciwu, skierowanego do komisji lekarskiej ZUS, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw ten, wnosimy, dzięki pomocy jednostki organizacyjnej Zakładu. Pamiętaj, jeśli sprzeciw wniesiemy już po upływie wyznaczonego terminu, nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony.    W takich przypadkach, możliwe jest przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu. Będzie miało ono jednak miejsce w sytuacjach, przez nas uzasadnionych oraz tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

 

W dzisiejszych czasach, warto ubezpieczać się na wszelkie przypadki. Ważna jest polisa na życie, polisa od pożaru a także dzisiaj omawiane ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. Coraz więcej Polaków wykupuje ochronę dla siebie i swojej rodziny. Funkcjonując tylko z jedną pensją, tym bardziej powinniśmy się zabezpieczyć. Lepiej coś zrobić i żałować, niż nie zrobić i żałować jeszcze bardziej.

 

 

 

 

 

 

Patrycja Skubisz

 

Może Ci się również spodoba