Co to jest kapitał obrotowy?

Powstanie tego terminu odnosi się do historii pewnego handlarza, który uczynił ze swojego wozu tzw. obwoźny sklep. Codziennie uzupełniał go produktami, aby potem móc je rozwieźć dla innych ludzi w celu osiągnięcia zysków. To, czym ów domokrążca handlował można nazwać kapitałem obrotowym. Aktualnie kapitał obrotowy nie jest pojęciem jednoznacznym. Podobnie jak cena towaru, dzieli się on na wartość brutto i netto.

Kapitał obrotowy netto (z ang. Working Capital) zwany również kapitałem pracującym, jest wyznacznikiem zdolności przedsiębiorstwa, dzięki któremu można stwierdzić, czy dana organizacja posiada środki do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Jego miernikiem jest różnica, którą określa się poprzez odjęcie zobowiązań krótkoterminowych od wartości majątku obrotowego firmy.

Zobowiązaniami krótkoterminowymi, innymi słowy bieżącymi będą zobowiązania w stosunku do dostawców, pracowników, banków bądź systemów finansowania państwa. W przypadku banków będą to obowiązki kredytowe, a w przypadku państwa podatki bądź składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli chodzi o pracowników przedsiębiorstwa dobrym przykładem mogą być zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Celem tego typu kapitału jest finansowanie aktyw obrotowych przedsiębiorstwa, przy czym majątkiem obrotowym są aktywa, które będą wykorzystane przez organizację. Zazwyczaj czas na ich wykorzystanie przewiduje się na 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, a najczęściej przypada on na ostatni dzień roku. Do podstawowych składników takiego bilansu zalicza się rzeczowe aktywa obrotowe, należności i inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W skład rzeczowych aktyw obrotowych inaczej zapasów wchodzą m.in materiały podstawowe, czyli te, które wykorzystuje się w procesie produkcji oraz materiały pomocnicze, które są przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej. Ponadto zalicza się do nich odpady użytkowe, przetworzone przez firmę wyroby i usługi, zaliczki na materiały bądź towary wypłacone dostawcom oraz wykorzystywane na cele transportowe czy technologiczne paliwo. Należności krótkoterminowe odnoszą się do opłat za dostawy i usługi niezależnie od ustalonego terminu spłaty.

Kapitał obrotowy brutto to bieżące aktywa firmy, zwane również majątkiem obrotowym, które są zaangażowane w bieżącą działalność przedsiębiorstwa. W związku z tym obejmuje on wszelkie zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Podsumowując kapitał obrotowy jest ogólnym kapitałem przedsiębiorstwa, który może składać się z kapitałów własnych jak i obcych. Finansuje on majątek obrotowy firmy innymi słowy materiały, towary bądź półprodukty przeznaczone do wytworzenia kolejnych produktów. Rolą kapitału obrotowego jest finansowanie majątku obrotowego przedsiębiorstwa w taki sposób, aby utrzymać odpowiedni poziom płynności finansowej. Kapitał obrotowy ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku, gdy maleje popyt na produkty wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo bądź, gdy płatności klientów nie są regulowane na czas. Dzięki temu właściciel firmy nie musi zabezpieczać się kredytami, co więcej ma uregulowaną sytuację finansową.

 

 

Może Ci się również spodoba