Tag: Marcelina Pawłowska

Jak oszczędnie prowadzić dom?

Jak oszczędnie prowadzić dom?

Osz­czędne pro­wa­dze­nie domu skła­dać się może z wielu czyn­ni­ków. Musimy pamię­tać o wielu aspek­tach pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa domo­wego, jeśli chcemy robić to dobrze, z głową i przede wszyst­kim eko­no­micz­nie. Powin­ni­śmy pamię­tać o oszczę­dza­niu ener­gii, wody, o pla­no­wa­niu budżetu, o pla­no­wa­niu posił­ków, ale...

Wspólne konto – zalety i wady

Wspólne konto – zalety i wady

Wspólne konto jest zazwy­czaj kwe­stią dość dys­ku­syjną i doty­czy naj­czę­ściej mał­żeństw, a także par bez ślubu, które chcą powa­dzić swoje konto razem i w ten sam spo­sób pod­cho­dzić do docho­dów, a także wydat­ków. Ist­nieje także wer­sja dwa plus jeden,...

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Wynajęcie własnego mieszkania to bardzo duże wyzwanie, zadanie wymagające podjęcia wielu przygotowań i zrealizowania zadań, które zapewnią nam dobry interes, ale także spokojną głowę. Zazwyczaj lokale wynajmuje się osobom obcym, nie rodzinie – to...